Projekt „Nowe kwalifikacje pomorskich pielęgniarek” (2020 – 2021)

  • „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” – kurs zakończony
  • „Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą” – kurs zakończony
  • „Wykonanie badania spirometrycznego” – kurs zakończony
  • „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – kurs zakończony

w ramach projektu „Nowe kwalifikacje pomorskich pielęgniarek”  nr RPPM.05.05.00-22 0173/19

Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Realizator Projektu, Organizator Kształcenia : Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Obszar realizacji projektu:  Województwo Pomorskie.

Lokalizacja zajęć : Województwo Pomorskie – dokładna lokalizacja uzależniona od ilości zgłoszeń. Istnieje możliwość utworzenia grupy stażowej po za głównym miejscem realizacji kursu. Warunek – grupa wystraczająca do utworzenia grupy stażowej tj. 5 osób oraz dostępność placówek stażowych na danym terenie.

Okres realizacji Projektu : od: 2020-09-01 do 2021-12-31

Kursy rozpoczną się w momencie ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie

Pielęgniarki i pielęgniarze w liczbie 110 osób (106 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, w tym 80% bedą stanowiły osoby 50+ lub z wykształceniem co najwyżej średnim ( 52 osoby  w wieku 50 lat i więcej i 36 osób z wykształceniem średnim (ISCED 3).

Sposób realizacji: Wykłady odbywać się bedą w formie online, ćwiczenia i zajęcia stażowe w trybie stacjonarnym, w placówkach stażowych.

Wymagania w stosunku do osób –  kandydatów:

  • Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki

Kursy  prowadzone będą na podstawie programów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu.

Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w kształceniu. 

Rekrutacja   prowadzona będzie na terenie województwa pomorskiego  w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia ostatniej edycji kursów.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową lub mailową dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych na http://kadrymedyczne.pl/projekty/pomorze2/ w  lub przekazanie  na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną. Na  stronie internetowej  można też zapoznać  się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi  kursów.

Podczas rekrutacji preferowane będą osoby:

  • w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt preferencyjny;
  • wykształcenie średnie (ISCED 3) – 1 punkt preferencyjne;
  • mężczyźni – 1 punkt preferencyjny.

Punkty preferencyjne sumują się.

W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

O  kolejności na liście uczestników decyduje ilość uzyskanych punktów preferencyjnych. 

W przypadku  osób, które uzyskały identyczną ilość punktów decyduje kolejność zgłoszenia.

Wartość całkowita Projektu 485 687,50 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 350909.21 zł.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową ( skany dokumentów ) lub po wydrukowaniu, wypełnieniu i wysłaniu na adres korespondencyjny.

Regulamin rekrutacji u uczestnictwa w projekcie – Pobierz

Kontakt:                                                                                                                         

Biuro Realizatora Projektu: ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Biuro projektu: ul. Przemysłowa 35 budynek 2, 76-200 Słupsk

Telefon : 605 459 420

Mail: rekrutacja@klinikaffx.pl


Brak możliwości komentowania.