Pomorze

www.dreamsart.pl

POL_województwo_pomorskie_COA.svg
„Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek”

 

ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE 

w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany do grupy 280 pielęgniarek (272 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie
słupskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i powiatów ościennych:  słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego oraz miasta Słupsk.

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

„Ochrona zdrowia pracujących” – 2 edycje kursu

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 8 edycji kursu

„Leczenie ran” – 2 edycje kursu

 „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – 2 edycje kursu

Powyższe kursy realizowane są w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizator Projektu, Organizator Kształcenia: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa;

Wartość całkowita Projektu 1 202 731,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 868998,80 zł.

Kursy prowadzone będą zgodnie z najnowszymi programami Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Kursy kończą się egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń zgodnie z dziedziną kursu.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w kształceniu.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, faksem lub złożenie w biurze projektu lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną.

Dokumenty dostępne są poniżej – pod przyciskiem ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

 

Podczas rekrutacji preferowane będą osoby:

– z terenów wiejski i małych miejscowości (DEGURBA 3) – 2 punkty preferencyjne;

– w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt preferencyjny;

– z niskimi kwalifikacjami (ISCED 3 lub niższe) – wykształcenie co najwyżej średnie – 2 punkty preferencyjne;

– mężczyźni – 1 punkt preferencyjny.

Punkty preferencyjne sumują się.

W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

W sytuacji większej ilości chętnych – o kolejności na liście uczestników decyduje ilość uzyskanych punktów preferencyjnych.

W przypadku osób, które uzyskały identyczną ilość punktów decyduje kolejność zgłoszenia.

Uczestnicy Projektu (10% w skali całego Projektu) mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach wykładowych w ramach Projektu (potwierdzonego na listach obecności). Szczegóły wsparcia znajdują się w Regulaminie.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW

  • ankieta rekrutacyjna
  • zaświadczenie o zatrudnieniu
  • oświadczenie Uczestnika Projektu
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
  • oświadczenie w przypadku osób biernych zawodowo
  • kopia Prawa Wykonywania Zawodu (oryginał do wglądu)

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji będą zamieszczone na plakatach miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów.

Projekt realizowany jest w przy udziale Partnera firmy SIS-CO Artur Dębiński z siedzibą 31-271 Kraków ul. Kluczborska 33/36


Najbliższe planowane kursy:

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wejherowo (po wakacjach)  ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ


Obecnie realizowane kursy: 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Chojnice (1 września – 25 września 2018)

Zrealizowane kursy:

Ochrona Zdrowia Pracujących, Słupsk Ed. 2 (18 marca – 5 lipca 2018)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowaLębork (6 maja – 13 czerwca 2018)

Ochrona Zdrowia Pracujących, Słupsk Ed. 1 (16 grudnia 2017 – 23 maja 2018)

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, Słupsk Ed. 2 (10 marca – 9 czerwca 2018)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Słupsk Ed. 1 (30 września 2017 – 20 listopada 2017)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Słupsk Ed. 2 (24 lutego – 19 kwietnia 2018)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Kościerzyna Ed. 1 (4 listopada 2017 – 15 grudnia 2018)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Kościerzyna Ed. 2 (2 grudnia 2017 – 22 stycznia 2018)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Człuchów (9 grudnia 2017 – 2 lutego 2018)

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, Słupsk Ed. 1 (2 grudnia 2017 – 2 marca 2018)

Leczenie ran, Kościerzyna (12 listopada 2017 – 20 grudnia 2018)

Leczenie ran, Człuchów (4 lutego – 17 marca 2018)


 

REGULAMIN


Wsparcie dodatkowe :

  • refundacja kosztów opieki zastępczej nad dziećmi/osobami zależnymi dla 4 uczestników kursu na czas zajęć weekendowych w ramach wszystkich grup kursowych.
  • w ramach zajęć wykładowych przewidziany jest catering.

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

www.dreamsart.pl

Brak możliwości komentowania