Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” ( 2018 – 2019 )

Untitled

PROJEKT ZAKOŃCZONY

709px-POL_województwo_podkarpackie_COA.svg

„Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych”
ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE 

w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK.09.05.00-18-0003/17, Działanie 09.05. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Projekt skierowany do grupy 160 pielęgniarek i położnych (155 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa podkarpackiego.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. A. S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

Realizator Projektu: SIS-CO, 31-271 Kraków, ul. Kluczborska 33/36

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • „Pielęgniarstwo rodzinne” – 2 edycje kursu

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 3 edycje kursu
 • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – 3 edycje kursu

Wartość całkowita Projektu 1 166 578,80 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 991 591,98 zł.

Kursy prowadzone będą zgodnie z najnowszymi programami Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Kursy kończą się egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń zgodnie z dziedziną kursu.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w kształceniu.

Podczas rekrutacji preferowane będą osoby:

 • w wieku 50 lat i więcej – 2 punkty preferencyjny;
 • z niskimi kwalifikacjami (ISCED 3 lub niższe) – wykształcenie co najwyżej średnie – 1 punkty preferencyjne;
 • mężczyźni – 3 punkty preferencyjny.

Punkty preferencyjne sumują się.

W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

W sytuacji większej ilości chętnych – o kolejności na liście uczestników decyduje ilość uzyskanych punktów preferencyjnych.

W przypadku osób, które uzyskały identyczną ilość punktów decyduje kolejność zgłoszenia.

Uczestnicy Projektu (10% w skali całego Projektu) mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach wykładowych w ramach Projektu (potwierdzonego na listach obecności). Szczegóły wsparcia znajdują się w Regulaminie.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:

 • ankieta rekrutacyjna  – POBIERZ
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – POBIERZ
 • oświadczenie Uczestnika Projektu – POBIERZ
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych – INFORMACJA
 • oświadczenie w przypadku osób biernych zawodowo
 • kopia Prawa Wykonywania Zawodu (oryginał do wglądu)
 • oświadczenie dot. opieki nad osobą zależną – POBIERZ
 • arkusz diagnostyczny dla osoby niepełnosprawnej ( jeśli dotyczy ) – POBIERZ

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, złożenie w biurze projektu ( 39-200 Dębica, ul. Rynek 32/2, 1 piętro, wejście od ul. krótkiej) lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – POBIERZ

Projekt realizowany jest w przy udziale Partnera, firmy Klinika FFX Grażyna Nowak z siedzibą 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 30/7

Kontakt z działem rekrutacji:
tel. kom.: 605 459 420
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl

Brak możliwości komentowania.